Update Leefbaarheid Zuidermeer

Beste Zuidermeerders,

In 2016 is er een dorpsavond gehouden met het college van burgemeester, wethouders en raadsleden, hoe we over 10 jaar Zuidermeer zouden zien. Diverse tips werden aangereikt en daar zijn werkgroepen mee aan de gang gegaan. We hebben toen ook afgesproken dat we u eind 2017 weer zouden uitnodigen, om te laten weten hoe de vorderingen zijn. De laatste paar maanden is veel in een versneld tempo geraakt, waardoor het moeilijk was een duidelijke uitleg te geven.

We willen nu via “De Postiljon” u op de hoogte brengen van de stand van zaken, want achter de schermen wordt er nog steeds hard gewerkt. De resultaten kunt u in de onderstaande verslagen lezen en het is de bedoeling dat u begon volgend jaar een uitnodiging krijgt voor een bijeenkomst.

Koos Otten

Werkgroep Glasvezel

Voor wat betreft de werkgroep snel internet hebben we afgelopen jaar behoorlijke stappen gemaakt. Met natuurlijk als hoogte punt het getekende contract tussen de Gemeente en E-fiber. Als werkgroep zijn wij hier heel blij mee, voor ons was dit het best mogelijke scenario. Natuurlijk weten we dat we er nog niet zijn, om glasvezel mogelijk te maken moet minstens 40% van de inwoners van de gemeente Koggenland kiezen voor glasvezel. De grote uitdaging voor komende periode zal dan ook zijn om mensen te overtuigen van de voordelen van glasvezel.

Voor inwoners van de Zuidermeer zal dit geen probleem zijn maar voor mensen in dorpen met kavel zal het een stuk lastiger worden om die mensen te overtuigen. Glasvezel heeft grote voordelen, heel simpel glasvezel is gemaakt voor internet (date verkeer) en Coax kabel is gemaakt voor tv. Via wat techniek is het redelijk geschikt voor internet maar zou men nooit de snelheid kunnen halen van glasvezel.

Komende jaren zal het gebruik van internet alleen maar toenemen, hierbij kan je denken aan zaken als zorg op afstanden en het groeiend aantal apparaten dat verbonden is met internet (IOT). Het blijft altijd lastig voordelen te noemen zonder in technische detail te treden. Daarnaast moeten mensen die nu kabel hebben zich goed realiseren dat wanneer ze nu niet kiezen voor glasvezel ze voor de rest van de tijd vastzitten aan de kabel. Kabel is nu eigenlijk het enige alternatief wat redelijk internet biedt, en als je geen glasvezel hebt dan ben je afhankelijk van de kabel hetgeen de prijs/prestaties nooit ten goede komt.

Voor de komende periode gaan we als werkgroep met E-fiber samenwerken voor wat betreft de voorlichting. In december hebben we overleg met E-fiber om af te stemmen hoe wij hierin kunnen bijdragen.

Daarnaast zullen we bespreken hoe de voorlichting naar de inwoners wordt gedaan en waar de voorlichtingsavonden worden georganiseerd. Zodra wij meer details hebben zullen we dit delen. Voor het komende jaar is ons doel duidelijk wij gaan voor glasvezel, we kunnen dit echter niet alleen en hebben jullie hulp dan ook zeker nodig om dit mogelijk te maken.

De Werkgroep Glasvezel
Maikel Groot, Koos Molenaar, Ron Oosterbeek, Peter Naber

Werkgroep Infrastructuur

Tijdens de dorpsbijeenkomst van 1 december 2016 hebben zich 11 mensen opgegeven om mee te discussiëren over de toekomstige infrastructuur in de dorpskern van Zuidermeer. Alle deelnemers hebben eind december 2016 een grote kaart van de dorpskern van Zuidermeer gekregen om wensen op in te kleuren.

Op 4 januari 2017 hebben we in een brainstormsessie onder andere de volgende ideeën verzameld:

 1. Verkeer remmende maatregelen, alleen visueel, geen verhogingen.
 2. Geen dorpspleintje, liever een vaste stroom- en wateraansluiting voor de kermis.
 3. Brievenbus verplaatsen naar de bushalte ( gelijk met de herinrichting)
 4. Zuidermeerweg: voetpad opknappen en uitbreiden aan de westzijde van het dorp.
 5. Bomen langs de weg in de kom vervangen door dieper wortelende soorten of vervangen door plantenbakken.
 6. Slechte of schuine bomen verwijderen.
 7. Aanpakken van gevaarlijke T-splitsingen.
 8. De Koggeweg is gevaarlijk vanwege ondeugdelijke of geheel ontbrekende reflectiepaaltjes, belijning, bomen en zeer slechte verlichting.
 9. Zuidermeerweg opnieuw asfalteren of bestraten.
 10. Bermen overal netjes mee maaien ook die voor de kerk.
 11. Spoorwegovergang in Zuidermeer is niet vlak en daardoor gevaarlijk.
 12. Het aanleggen van een boot uitstapplaats nabij de glasbak.
 13. De schoolzone wordt niet als veilig ervaren.
 14. Het wandelpad langs “De Gouw” wordt weinig gebruikt; komt volgens ons door de inrichting.

Hierna hebben we realistische prioriteiten gesteld. Het belangrijkste vonden we de herinrichting van de Zuidermeerweg. Een aantal andere zaken waren redelijk simpel te realiseren. Over de herinrichting van de dorpskern hebben we inmiddels twee maal overleg gevoerd met resp. ambtenaren van HHNK (eigenaar van de weg) en de gemeente.

Beide overheidsdiensten zijn verantwoordelijk voor resp. de infrastructuur en de daarbij behorende consequenties (max. snelheid, bestrating, verlichting, bermen, trottoirs, parkeren). In het laatste overleg met beide diensten, afgelopen 4 december, zijn deze zaken nogmaals besproken. HHNK en de gemeente gaan nu z.s.m. in overleg om de consequenties van e.e.a. met elkaar te bespreken. De mogelijkheid bestaat dat er uit dat overleg een keuze komt over de gewenste max. snelheid (30 / 50 km) in het dorp. De infragroep heeft aangegeven dat zij dan deze keuze, met alle consequenties, eerst zullen voorleggen aan het dorp, vóór een volgend overleg met beide overheidsdiensten. Als vervolgens de keuzes gemaakt zijn en de tekeningen klaar zijn zullen HHNK en de gemeente een inloopavond organiseren zodat iedereen de plannen in kan zien. Er wordt door HHNK hard aan gewerkt om vóór de zomervakantie 2018 de financiën rond te krijgen, zodat aan het eind van 2018 de werkzaamheden kunnen starten.

Werkgroep Infrastructuur
Ronnie Leegwater, Willem de Vries, Adelbert Schagen, Daan van Ovost, Edwin Feller, Jack Vriend, Peter Naber, Wendy Jonker, Marie-Louise Spil, Klaas Wim Jonker, Arie Penning

Werkgroep Woningbouw

Beste dorpsgenoten,
Ook namens de werkgroep woningbouw Zuidermeer houden wij u graag op de hoogte van de woningbouw ontwikkelingen in het dorp. Inmiddels hebben wij sinds vorig jaar meerdere informatieavonden gehouden, waar geïnteresseerden zich konden laten informeren. Deze avonden zijn redelijk bezocht maar helaas is er nog bijna niemand van de geïnteresseerden concreet geworden.

Wel is er evengoed positief nieuws. Er is door de gemeente zelf inmiddels 1 kavel op de Omloop definitief verkocht en een 2e is in optie bij de gemeente (misschien inmiddels al verkocht). De gemeente heeft aangegeven vanaf 2020 te beginnen met het bedenken van de inrichting het huidige ijsbaan terrein. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn kunt u zich altijd bij ons of de gemeente melden. U kunt dan meedenken over de inrichting en dan zullen we de ideeën met de gemeente gaan delen.

Wij zijn ook van plan om in het voorjaar weer opnieuw een informatie avond te gaan houden, wanneer hoort u tegen die tijd vanzelf.

Tot slot een oproep van Didi Bijvoet en Mitch. Zij willen graag in Zuidermeer gaan wonen en zijn op zoek naar geïnteresseerden die samen met hen een 2 onder 1 kapwoning op een van de kavels zouden willen bouwen. U kunt contact opnemen met hen of 1 van de leden van de werkgroep.

Werkgroep Woningbouw
Freno Oudejans, Linda Steur, Peter Naber, Piet Smal

Sint Genesius in De Kogge

Wie heeft er niet genoten van het leuke en grappige toneelstuk van Sint Genesius op vrijdag 17 november en zaterdag 18 november 2017?

Bron: De Kogge week 47

Elk jaar ben ik zo benieuwd wat me nu weer staat te wachten. Het is elke keer een verrassing en elke keer lukt het de mensen van Sint Genesius weer om alle mensen aan het lachen te maken.

Was het dit jaar Arend Keppel die met het geweldigste hoedje ooit het toneel op kwam, mevrouw Helstege die haar lichaam behoorlijk op de proef heeft gesteld door plastische chirurgie, de gezusters Bloem die er vrolijk uitzagen in hun bloemen jurken en alle andere typetjes die op het toneel verschenen. Ze hebben de avond tot een gezellig, maar vooral grappige avond gemaakt.

Ik kijk alweer uit wat ze ons volgend jaar brengen en welke typetjes het toneel gaan betreden.

Bedankt Sint Genesius voor deze leuke avond!

Werkgroep Glasvezel

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het Koggennieuws heeft de gemeente het contract voor de aanleg van glasvezel getekend met E-Fiber. Wij zijn zeer blij dat deze stap nu is gezet en dat glasvezel in de Zuidermeer weer een stukje dichter bij is gekomen. Echter, we zijn er nog niet; om glasvezel in Koggenland en dus ook in Zuidermeer te krijgen moet minimaal 40% van de adressen in de gemeente kiezen voor het gebruik van glasvezel. Te verwachten is dat In Zuidermeer de animo hoog zal zijn, maar in de dorpen waar kabel is zullen mensen wellicht niet direct de voordelen van glasvezel onderkennen. Het is daarom van groot belang om ook deze mensen te overtuigen van deze voordelen, zodat we de 40% halen. Glasvezel is niet alleen belangrijk voor de inwoners en bedrijven van Zuidermeer maar ook voor de leefbaarheid van ons dorp.

Mensen zullen bij de aankoop van een huis, de aanwezigheid van een glasvezelaansluiting zeker in hun overwegingen meenemen en, vanwege het ontbreken van een goede internetverbinding, een huis zonder glasvezel- of kabelaansluiting eerder overslaan. Als werkgroep vinden we het van groot belang dat inwoners goed worden voorgelicht, zodat iedereen een duidelijk beeld heeft van de voordelen en een goed onderscheid kan maken tussen feiten en fabels. Daardoor is het ook mogelijk om kennissen en familie buiten ons dorp vol overtuiging te kunnen motiveren om te kiezen voor een glasvezelaansluiting. En echt waar, de pakketten die via E-fiber worden aangeboden zijn in prijs/prestatie-verhouding beter dan wat Ziggo biedt.

E-Fiber levert eigenlijk alleen de data verbinding. In eerste instantie wordt via twee providers Internet, TV en Telefoon aangeboden. Deze providers zijn “Trined.nl” en “Tweak.nl”. Via hun sites is het nu al mogelijk om te zien welke pakketten ze bieden en voor welke prijs. Met behulp van de postcode-check zie je direct het kostenoverzicht.

De werkgroep heeft inmiddels ook niet stil gezeten. Ze heeft E-Fiber gevraagd of ze nog een bijdrage kunnen leveren en of we acties met elkaar kunnen afstemmen. Afgesproken is dat we helpen bij de voorlichting (ambassadeurschap).

Dus hiermee is alvast de eerste stap gezet naar glasvezel in Zuidermeer.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Glasvezel
Koos Molenaar, Peter Naber, Koos Otten, Ron Oosterbeek, Maikel Groot

Glasvezel Koggenland

Koggenland eerste glasvezelgemeente in Westfriesland
Het is zo ver: snel internet voor álle inwoners en bedrijven van Koggenland! Glasvezel maakt dit mogelijk. De gemeente Koggenland is straks de allereerste gemeente in Westfriesland met snel internet in de gehele gemeente, tot aan de laatste boerderij van een doodlopend landweggetje.

Akkoord E-Fiber

Wat is glasvezel?
Glasvezel is een internetverbinding die gebruik maakt van dunne glasvezelkabels. Informatie wordt met de snelheid van het licht door de kabels verstuurd, waardoor je razendsnel en betrouwbaar kunt internetten. Duizenden inwoners in de buitengebieden van Koggenland zijn hiermee geholpen. Op dinsdag 3 oktober ondertekende het college van B&W van de gemeente Koggenland het contract met E-Fiber, een ervaren partij die glasvezelnetwerken door heel Nederland aanlegt.

Van vitaal belang platteland Koggenland
Een vitaal platteland kan niet zonder goede digitale ontsluiting. Het is nodig voor agrariërs, studenten en scholieren en menen met een bedrijf(je) aan huis. Maar in de nabije toekomst zal een internetverbinding ook kansen bieden voor de zorg aan huis.

De aansluitkosten bedragen 0 (nul) Euro ! De abonnementskosten zijn marktconform.

Van de Pol: ‘De laatste 10 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest en wat de komende 10 jaren ons gaan brengen, daar kunnen we ons nog geen voorstelling van maken. Koggenland wil ‘toekomstproof’ zijn, glasvezel als middel tot snel internet, gaat daar o.a. voor zorgen.’

Dit is geweldig nieuws voor onze inwoners, Koggenland is hiermee de eerste in Westfriesland die dit voor elkaar krijgt!

Vanaf januari 2018 kunt u zich aanmelden voor glasvezel. Zo snel er voldoende deelname is, volgens planning zomer 2018, gaat er daadwerkelijke begonnen worden met de aanleg.

De schop in de grond
Wethouder van de Pol is razend enthousiast over het project: “Eindelijk kunnen we van start! Hopelijk gaat in 2018 de eerste schop in de grond. Glasvezel is echt een uitkomst voor onze inwoners die iets verder uit een dorpskern wonen, de zogeheten buitengebieden. Maar álle inwoners kunnen hier hun voordeel uit halen. Glasvezel betekent snel en stabiel internet, altijd bereik. De gebruiker kan tegelijk online films kijken, muziek luisteren en gamen.”

Kansen voor bedrijven en ouderen
“Glasvezel wordt ook noodzakelijk voor agrariërs, bedrijven en ouderen in buitengebieden”, vervolgt van de Pol. “Boeren moeten bijvoorbeeld melkgegevens online uploaden. Bij sommige bedrijven aan huis werkt een pinapparaat niet als iemand in huis aan het internetten is. En ook in de zorgsector wordt een goede internetverbinding in de toekomst onmisbaar. Er zijn zoveel inwoners van Koggenland geholpen met een glasvezelverbinding. En dan heb ik het niet alleen over onze inwoners die in de buitengebieden wonen. Glasvezel is de toekomst, voor alle inwoners. De komende jaren worden steeds meer zaken alleen online geregeld. Een stabiele en snelle verbinding is dan wel zo fijn.” Niet alleen het college staat te popelen om aan de slag te gaan. Afgelopen week liet voetbalvereniging RKEDO bijvoorbeeld al weten niet te kunnen wachten op glasvezel, omdat hinder wordt ondervonden in het uploaden van gegevens voor de KNVB.

De aanpak
Als allereerste is het belangrijk om in kaart te brengen hoeveel inwoners interesse hebben in glasvezel. E-Fiber gaat hier vanaf januari 2018 mee aan de slag. Inwoners kunnen overstappen naar snel internet. Televisie en telefonie zitten inbegrepen in het pakket. Er zijn geen aansluitkosten. Als blijkt dat er voldoende animo is, dan wordt gestart met de aanleg van deze speciale kabels. E-Fiber voert het project uit en draagt het (financieel) risico.