Wegen Zuidermeer krijgen nieuwe inrichting

Aannemersbedrijf Ooms gaat in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de Zuidermeer onderhoud plegen aan de wegen. Het betreft de Zuidermeerweg en gedeelten van de Baarsdorpermeer, de Noorderweg en de Koggeweg. Het asfalt wordt geheel vervangen. Maar ook de inrichting verandert. Op een aantal plaatsen langs de Zuidermeerweg en de Baarsdorpermeer worden de bestaande trottoirs uitgebreid. En langs de Zuidermeerweg worden extra parkeerplaatsen aangelegd.
Sinds 2017 is er uitgebreid overlegd met een delegatie van bewoners, de gemeente Koggenland en de politie over hoe de Zuidermeer er na de werkzaamheden uit moest komen te zien. De bevolking heeft zich op een informatieavond en via een enquête uitgesproken voor een nieuwe verharding in asfalt en voor het behoud van een 50 km/uur inrichting (het alternatief was een klinkerbestrating en een 30 km/uur inrichting). HHNK en de gemeente zijn hierin meegegaan.

De werkzaamheden starten op 1 oktober en duren ongeveer zes weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden zullen nu en dan tot verkeersoverlast leiden, geprobeerd zal worden dit zoveel mogelijk te beperken. Alle communicatie hierover zal via de aannemer lopen.

Uitslag enquête Zuidermeerweg

Er zijn 221 enquêtes verstuurd in de Zuidermeer (1 per huishouden)
We hebben er 149 retour ontvangen:
Retour         149 = 70,6 %
Uitkomst enquête:
Asfalt           113 = 75,8 %
Klinkers        34 = 22,8 %
Ongeldig         2 =     1,3 %
Hier uit is de keuze asfalt geworden voor de herinrichting van de Zuidermeerweg

Werkgroep Infrastructuur

Tijdens de dorpsbijeenkomst van 1 december 2016 hebben zich 11 mensen opgegeven om mee te discussiëren over de toekomstige infrastructuur in de dorpskern van Zuidermeer. Alle deelnemers hebben eind december 2016 een grote kaart van de dorpskern van Zuidermeer gekregen om wensen op in te kleuren.

Op 4 januari 2017 hebben we in een brainstormsessie onder andere de volgende ideeën verzameld:

 1. Verkeer remmende maatregelen, alleen visueel, geen verhogingen.
 2. Geen dorpspleintje, liever een vaste stroom- en wateraansluiting voor de kermis.
 3. Brievenbus verplaatsen naar de bushalte ( gelijk met de herinrichting)
 4. Zuidermeerweg: voetpad opknappen en uitbreiden aan de westzijde van het dorp.
 5. Bomen langs de weg in de kom vervangen door dieper wortelende soorten of vervangen door plantenbakken.
 6. Slechte of schuine bomen verwijderen.
 7. Aanpakken van gevaarlijke T-splitsingen.
 8. De Koggeweg is gevaarlijk vanwege ondeugdelijke of geheel ontbrekende reflectiepaaltjes, belijning, bomen en zeer slechte verlichting.
 9. Zuidermeerweg opnieuw asfalteren of bestraten.
 10. Bermen overal netjes mee maaien ook die voor de kerk.
 11. Spoorwegovergang in Zuidermeer is niet vlak en daardoor gevaarlijk.
 12. Het aanleggen van een boot uitstapplaats nabij de glasbak.
 13. De schoolzone wordt niet als veilig ervaren.
 14. Het wandelpad langs “De Gouw” wordt weinig gebruikt; komt volgens ons door de inrichting.

Hierna hebben we realistische prioriteiten gesteld. Het belangrijkste vonden we de herinrichting van de Zuidermeerweg. Een aantal andere zaken waren redelijk simpel te realiseren. Over de herinrichting van de dorpskern hebben we inmiddels twee maal overleg gevoerd met resp. ambtenaren van HHNK (eigenaar van de weg) en de gemeente.

Beide overheidsdiensten zijn verantwoordelijk voor resp. de infrastructuur en de daarbij behorende consequenties (max. snelheid, bestrating, verlichting, bermen, trottoirs, parkeren). In het laatste overleg met beide diensten, afgelopen 4 december, zijn deze zaken nogmaals besproken. HHNK en de gemeente gaan nu z.s.m. in overleg om de consequenties van e.e.a. met elkaar te bespreken. De mogelijkheid bestaat dat er uit dat overleg een keuze komt over de gewenste max. snelheid (30 / 50 km) in het dorp. De infragroep heeft aangegeven dat zij dan deze keuze, met alle consequenties, eerst zullen voorleggen aan het dorp, vóór een volgend overleg met beide overheidsdiensten. Als vervolgens de keuzes gemaakt zijn en de tekeningen klaar zijn zullen HHNK en de gemeente een inloopavond organiseren zodat iedereen de plannen in kan zien. Er wordt door HHNK hard aan gewerkt om vóór de zomervakantie 2018 de financiën rond te krijgen, zodat aan het eind van 2018 de werkzaamheden kunnen starten.

Werkgroep Infrastructuur
Ronnie Leegwater, Willem de Vries, Adelbert Schagen, Daan van Ovost, Edwin Feller, Jack Vriend, Peter Naber, Wendy Jonker, Marie-Louise Spil, Klaas Wim Jonker, Arie Penning